אתר התעבורה הישראלי

תנאי השימוש באתר

הגלישה והשימוש בטראפיק ג'ם, אתר התעבורה הישראלי, ובתכנים המוצגים בו, הינם בכפוף לתנאי השימוש שלהלן. נא קראו תנאים אלה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי השימוש הללו:

[1]
המידע והדפים המצויים באתר, הינם בבעלות עורך הדין (להלן: "המפעיל").

[2]
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, וכל התכנים הכלולים בו הינם של המפעיל בלבד. חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, לפרסם, למסור לצד שלישי ו/או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן ו/או השירותים שמקורם באתר זה, בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש של המפעיל.

[3]
אין באמור בדפי האתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לנקיטת הליכים ו/או פעולות כלשהם.

[4]
המפעיל לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי-נוחות, אבדן, עוגמת-נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש בתכנים אלו.

[5]
מפעיל האתר לא יהיה אחראי לנזק שעלול להיגרם לגולשים באתר ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמידע ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולה על-פיו ו/או כתוצאה מהפנייה ו/או התקשרות עם בעלי המקצוע אליהם הגולש הופנה דרך האתר.

[6]
הקישורים אליהם מפנה האתר הינם אתרי אינטרנט המופעלים על-ידי גורמים אחרים והמפעיל אינו נושא באחריות למידע המופיע בהם.

[7]
המפעיל רשאי לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים על כך מראש. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל הנובעת מכך.

[8]
על המידע המופיע באתר חלים דיני מדינת ישראל.

[9]
על התנאים הנ"ל שמהווים הסכם שימוש באתר (להלן: "ההסכם"), בין מפעיל האתר לבין הגולש ו/או לצדדים שלישיים, חלים אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר, הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.